You have selected

Huawei Google Nexus 6P Huawei Google Nexus 6P

Select another device

Huawei Google Nexus 6P Mms Sending a picture message

Huawei Google Nexus 6P
Huawei Google Nexus 6P - Mms - Sending a picture message - Step 1
 • Go to the Start screen.
 • Choose the menu symbol.
Huawei Google Nexus 6P - Mms - Sending a picture message - Step 2
 • Choose Messenger.
Huawei Google Nexus 6P - Mms - Sending a picture message - Step 3
 • Choose the plus symbol.
Huawei Google Nexus 6P - Mms - Sending a picture message - Step 4
 • Choose ALL CONTACTS.
Huawei Google Nexus 6P - Mms - Sending a picture message - Step 5
 • Choose a contact.
Huawei Google Nexus 6P - Mms - Sending a picture message - Step 6
 • Choose Send message and enter a message.
Huawei Google Nexus 6P - Mms - Sending a picture message - Step 7
 • Choose the paperclip symbol.
Huawei Google Nexus 6P - Mms - Sending a picture message - Step 8
 • If this screen appears, choose ALLOW.
 • If this screen does not appear, go to the next step.
Huawei Google Nexus 6P - Mms - Sending a picture message - Step 9
 • Choose the multimedia symbol.
Huawei Google Nexus 6P - Mms - Sending a picture message - Step 10
 • If this screen appears, choose an option, in this case ALLOW.
 • If this screen does not appear, go to the next step.
Huawei Google Nexus 6P - Mms - Sending a picture message - Step 11
 • Choose the multimedia symbol.
Huawei Google Nexus 6P - Mms - Sending a picture message - Step 12
 • If this screen appears, choose the list symbol.
 • If this screen does not appear, go to the next step.
Huawei Google Nexus 6P - Mms - Sending a picture message - Step 13
 • Choose Images.
Huawei Google Nexus 6P - Mms - Sending a picture message - Step 14
 • Choose a folder.
Huawei Google Nexus 6P - Mms - Sending a picture message - Step 15
 • Choose a picture.
Huawei Google Nexus 6P - Mms - Sending a picture message - Step 16
 • Choose the send symbol.
Huawei Google Nexus 6P - Mms - Sending a picture message - Step 17
 • The message will be sent.
 • Return to the Start screen.
Huawei Google Nexus 6P - Mms - Sending a picture message - Step 18
Previous Step 1 of 18 Next